Geconsolideerde balans
(na resultaatbestemming; in miljoenen EUR)          
           
Toelichting 31-12-2016 31-12-2015
           
ACTIVA
           
Vaste activa
Immateriële vaste activa (1) 109,6 123,9
Materiële vaste activa (2) 630,1 604,3
Financiële vaste activa (3) 22,2 24,9
           
761,9 753,1
           
Vlottende activa
Voorraden (4) 608,3 633,8
Vorderingen en overlopende activa (5) 305,2 290,9
Liquide middelen (6) 114,6 95,1
           
1.028,1 1.019,8
Totaal activa 1.790,0 1.772,9
           
PASSIVA
           
Groepsvermogen
Eigen vermogen (7) 1.155,6 1.140,6
Minderheidsbelang derden (8) 22,5 24,3
           
1.178,1 1.164,9
           
Voorzieningen (9) 62,4 77,0
           
Langlopende schulden (10) 67,8 68,1
           
Kortlopende schulden (11)
Kredietinstellingen en schulden met een financieringskarakter 11,3 12,8
Overige schulden en overlopende passiva 470,4 450,1
           
481,7 462,9
Totaal passiva 1.790,0 1.772,9